Topos

okladka 170 1

nowy numer wraz z tomikami
MACIEJA BIESZCZADA
I JAROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO

 


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Konkurs ogłaszają Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury) i Redakcja „Głosu Karczewa".

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

Konkurs ogłaszają Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury) i Redakcja „Głosu Karczewa".

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora. 4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail, podpisaną: Klauzulę Informacyjną dołączoną do regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych.

Prace należy nadsyłać do 20 marca 2020 roku na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, 05–480 Karczew, ul. Widok 2 z dopiskiem „Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto: Nagroda I stopnia / 3.000 złotych; Nagroda II stopnia / 2.000 złotych; Nagroda III stopnia / 1.500 złotych; Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie / 1000 złotych; Nagroda „Głosu Karczewa" / 500 złotych; Nagroda Parafii Karczew / 500 złotych; oraz 4 wyróżnienia po 250 złotych. Nagroda Głosu Karczewa oraz Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, zostaną przyznane w pierwszej kolejności za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 12 czerwca 2020 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria. Koszty wyżywienia i noclegów podczas imprezy finałowej pokrywają organizatorzy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora w zakresie: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail, w celu realizacji XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka.

....................................

Data i czytelny podpis

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, reprezentowany przez dyrektora z siedzibą przy ul. Widok 2, 05-480 Karczew, Tel.: 22 780 65 17.
 2. Jest możliwość skontaktowania się z inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez e-mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem: (22) 780 65 16 , wew. 123 lub wysyłając zapytanie na dane adresowe Urzędu Miejskiego w Karczewie.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celu przeprowadzenia XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 5. a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 6. b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)
 7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3 w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego

z przepisów prawa.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
 2. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 3. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 4. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 5. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj; art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewniaka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…………………………………………………

(data, czytelny podpis)

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Niżej podpisany/a ………………………………………………………………….,

zamieszkały/a w …………………………………………………………………………….,

 1. …………………………………………………………………..………………………….,

nr PESEL……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku w projekcie XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

 1. Wyrażam na rzecz CKiS w Karczewie zgodę na wykorzystanie przez CKiS w Karczewie lub przez inne osoby na zlecenie CKiS w Karczewie mojego wizerunku oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji materiałów służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej CKiS w Karczewie poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
 2. a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
 3. b) prasie;
 4. c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.;
 1. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 1. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.

Data, imię nazwisko oraz czytelny podpis uczestnika konkursu

………………………………………………………………….

W przypadku osoby niepełnoletniej

Data, imię nazwisko i czytelny podpis prawnego opiekuna

…………………………………………………………………

Data zakończenia: piątek, 20 marzec 2020
Pozostało dni: -12
Adres:
Dodatkowe informacje:
 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem piątek, 24 kwiecień 2020 23 -
XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona piątek, 07 sierpień 2020 128 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2020 obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny,
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Patronaty

IX edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2019

Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski "Hymn Zachwytu"

Kazimiera Iłłakowiczówna „Pod obcym niebem. 33 wczesne utwory”                                          

Zofia Zarębianka „Bóg wpisany w wiersze"

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2019

„Rozmawiamy we wszystkich kierunkach”

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za rok 2018

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Andrzej Turczyński „Kuglarnia”

„Chleb z deszczem” Piotra Wojciechowskiego

IX Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

Anna Legeżyńska „Hartwig. Wdzięczność”

„Brzozowski. Nowoczesność” Macieja Urbanowskiego

„Schulz i po Schulzu” – konferencja naukowa

„Matecznik” Małgorzaty Lebdy nagrodzony Orfeuszem

Orfeusz czytelników

Orfeusz Mazurski przyznany

Znamy finalistów Nagrody Orfeusz

Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

VIII Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

„O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy” Macieja Mazurka

C.S. Lewis, „Alegoria miłości. Studium tradycji średniowiecza”

Seria wydawnicza „Projekt: Egzystencja i Literatura”

Anna Matysiak, „Spacja. Notatnik redaktorki” 

Festiwal Poetycko-Muzyczny Noc Chopina

FLASH ADV