Topos

okladka 170 1

nowy numer wraz z tomikami
MACIEJA BIESZCZADA
I JAROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO
BEZPŁATNA PRZESYŁKA 


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza w ramach XXV Chojnickiej Nocy Poetów

…ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Tematyka prac jest dowolna.

Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4). Obowiązuje zasada: jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

To samo godło powinno występować na dołączonej do wiersza kopercie zawierającej: dane autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), oświadczenie, którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Brak oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.

Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy. Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne, łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 3.000 złotych. O podziale nagród zadecyduje jury.

Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni  do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której – w dniu 3 sierpnia 2019 roku – nastąpi  uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu.  Zwrot kosztów podróży dotyczy tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i środków komunikacji zbiorowej.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekachojnice.pl po dniu 3 sierpnia 2019 r.

Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na jej publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Załącznik do Regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA a utwór przeze mnie nadesłany nie był nigdzie publikowany ani nagradzany.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 992).
  Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów XXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na cele związane z promocją Konkursu i Organizatorów.
  3. W przypadku nagrodzenia mojego wiersza, wyrażam zgodę na jego opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. wiersza na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach,
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

................................................ ...................................................
           Miejscowość, data                          czytelny podpis

Data zakończenia: czwartek, 30 maj 2019
Pozostało dni: -373
Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wysoka 3, 89–600 Chojnice z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Dodatkowe informacje:

pod nr tel.: 52 3972807, lub pisząc na e-mail: biblchj@wp.pl

 

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona piątek, 07 sierpień 2020 62 -
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem piątek, 18 wrzesień 2020 104 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl Bezpłatna przesyłka na terenie kraju.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2020 obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny,
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

Patronaty

IX edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2019

Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski "Hymn Zachwytu"

Kazimiera Iłłakowiczówna „Pod obcym niebem. 33 wczesne utwory”                                          

Zofia Zarębianka „Bóg wpisany w wiersze"

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2019

„Rozmawiamy we wszystkich kierunkach”

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za rok 2018

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Andrzej Turczyński „Kuglarnia”

„Chleb z deszczem” Piotra Wojciechowskiego

IX Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

Anna Legeżyńska „Hartwig. Wdzięczność”

„Brzozowski. Nowoczesność” Macieja Urbanowskiego

„Schulz i po Schulzu” – konferencja naukowa

„Matecznik” Małgorzaty Lebdy nagrodzony Orfeuszem

Orfeusz czytelników

Orfeusz Mazurski przyznany

Znamy finalistów Nagrody Orfeusz

Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

VIII Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

„O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy” Macieja Mazurka

C.S. Lewis, „Alegoria miłości. Studium tradycji średniowiecza”

Seria wydawnicza „Projekt: Egzystencja i Literatura”

Anna Matysiak, „Spacja. Notatnik redaktorki” 

Festiwal Poetycko-Muzyczny Noc Chopina

FLASH ADV