Topos

okladka 166 1 mniejsza

nowy numer wraz z tomikami
WOJCIECHA KASSA
I JERZEGO Ł. KACZMARKA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
XX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Konkurs  jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Nadesłany wiersz powinien być opatrzony godłem. Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez MDK „Koszutka” nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach konkursu. Do wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą czytelnie wypełniona kartę zgłoszenia – patrz załącznik*. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2019 roku. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47, 40–126 Katowice, z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”.

Profesjonalne Jury przyzna nagrodę główną, pieniężną, wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii „do druku”. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Za druk w książce będącej pokłosiem konkursu, autorzy nie otrzymują honorariów. Nadesłanych prac Organizatorzy nie odsyłają. Wyniki  Turnieju zostaną podane do publicznej wiadomości.

Laureaci  Turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie i publikowanie swojego wizerunku / w prasie, telewizji i internecie/ w materiałach filmowych i fotograficznych  sporządzonych przez Organizatora podczas ogłoszenia wyników w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2019 roku, w czasie „Poetyckiej Nocy Świętojańskiej”, o czym autorzy wyróżnieni w Turnieju zostaną powiadomieni osobnym pismem.

Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy konkursu. Organizator: Miejski Dom Kultury „Koszutka” w  Katowicach.

 

KARTA  ZŁOSZENIA

XX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

 

Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………….

adres korespondencyjny ………………………………………………………………………..

e-mail autora lub rodzica/prawnego opiekuna* ………………………….…………………….

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna autora* ………………………………………….

numer telefonu autora lub rodzica/prawnego opiekuna  * ……………………………………..

*wypełnia rodzic/prawny opiekun w przypadku niepełnoletniego autora

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. PE i RE 2016/679 . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana, Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” jest możliwy   pod adresem email:  iod@mdkkoszutka.pl

3) Pani/Pana, Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez placówkę XX Turnieju Jednego Wiersza oraz w celach statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda  na przetwarzanie danych osobowych i w przypadku pozostania laureatem danych wizerunkowych celem umieszczenia na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl

4) Pani/Pana, Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana, Pani/Pana dziecka dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie zarządzenia Dyrektora w sprawie Instrukcji archiwalnej i Jednolitego Wykazu Akt.

Dane osobowe i wizerunkowe umieszczone na stronie internetowej www.mdkkoszutka.pl będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

5) Na umieszczenie Pani/Pana, Pani/Pana dziecka danych osobowych: imię i nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której Pani/Pan lub Pani/Pana dziecko pochodzi w Tomiku Poezji będącego pokłosiem XX Turnieju Jednego Wiersza wyraża  Pani/Pan zgodę bez możliwości jej cofnięcia czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) Pani/Pana, Pani/Pana  dziecka dane osobowe  nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana

7) Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. 5 polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres iod@mdkkoszutka.pl

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, jednak koniecznym do wzięcia udziału w realizowanym przez MDK ”Koszutka” Turnieju.

Data zakończenia: sobota, 20 kwiecień 2019
Pozostało dni: -94
Adres:

Miejski Dom Kultury „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47, 40–126 Katowice, z dopiskiem „Turniej Jednego Wiersza”. 

Dodatkowe informacje:
 

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV