Topos

Topos 164 cover 1 kopia

nowy numer wraz z tomikami
MIROSŁAWA DZIENIA
I KS. JANA SOCHONIA


Warning: Declaration of KonkursyController::display() should be compatible with JControllerLegacy::display($cachable = false, $urlparams = Array) in /components/com_konkursy/controller.php on line 21
XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

…organizowany w ramach XXIV  Chojnickiej Nocy Poetów organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Tematyka prac jest dowolna. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4). Obowiązuje zasada: jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

To samo godło powinno występować na dołączonej do wiersza kopercie zawierającej: 1/ dane autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail); 2/ oświadczenie, którego wzór  stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Brak oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.

Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.

Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne, łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 3.000 złotych. O podziale nagród zadecyduje jury. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni  do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której – w dniu 4 sierpnia 2018 roku – nastąpi  uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu.  Zwrot kosztów podróży dotyczy tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i środków komunikacji zbiorowej. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki : www.bibliotekachojnice.pl  po dniu 4 sierpnia 2018 r.

Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na jej publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Załącznik do Regulaminu                                                                                                    

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA a utwór przeze mnie nadesłany nie był nigdzie publikowany ani nagradzany.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 992).
  Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na cele związane z promocją Konkursu i Organizatorów.
  3. W przypadku nagrodzenia mojego wiersza, wyrażam zgodę na jego opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym. Jednocześnie udzielam niewyłącznej jednorazowej nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych na wykorzystanie ww. wiersza na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową i reprograficzną, a także na dowolnych nośnikach,
  b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu we wszelkich kanałach dystrybucji, najem, dzierżawa i użyczenie egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób niż wskazany powyżej w podpunkcie b) – nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, udostępnianie publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

................................................ ...................................................
Miejscowość, data ,czytelny podpis

Data zakończenia: środa, 30 maj 2018
Pozostało dni: -297
Adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wysoka 3, 89–600 Chojnice z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Dodatkowe informacje:

tel. 52 3972807 lub e-mail: biblchj@wp.pl

 

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę) oraz tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Wciąż można zamówić prenumeratę „Toposu". 
Prenumerata roczna obejmuje 6 kolejnych numerów
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu”. 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 114 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 114 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy

 

Konstelacja Topoi. O rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych

red. A. Gleń

(Praca zbiorowa: Zbigniew Chojnowski, Przemysław Dakowicz, Stanisław Dłuski, Krzysztof Dybciak, Mirosław Dzień, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Grzegorz Kociuba, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Sławomir Matusz, Artur Nowaczewski)

 

Biblioteka „Toposu”, T. 145
Sopot 2017

Cena: 25 PLN

 

 

Konstelacja Toposu

Biblioteka „Toposu”, T. 119
Sopot 2015

(Praca zbiorowa: Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Adrian Gleń, Jarosław Jakubowski, Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Jarosław Ławski, Artur Nowaczewski)

Cena: 25 PLN

 

 

 

 

 

 

FLASH ADV